Finland hjälper Tanzania att utveckla sin skatteförvaltning

Ambitionen är att förbättra kundtjänsten, göra skatteuppbörden klarare och stärka statens handlingskraft.

Allt färre stater är beroende av utvecklingssamarbetsmedel. Ett exempel är Tanzania, där 70 procent av statens utgifter bekostades med bistånd 2009. År 2018 var andelen redan nere i under 30 procent.

Det viktigaste verktyget för staten att samla in pengar är beskattningen. Därför medverkar Finland tillsammans med Norge, Danmark och Europeiska unionen i ett program för att reformera skatteförvaltningen i Tanzania.

Skatteförvaltningarna i Finland och Tanzania har dessutom ett gemensamt projekt för att utveckla särskilt företagsbeskattningen, säger Timo Laukkanen, direktör för kontoret för det strategiska stödet vid Skatteförvaltningen.

”Tanken är att få fler skattebetalare, att förbättra kundtjänstkulturen och att uppmuntra företagen att deklarera och betala sina skatter i tid.”

Klarare system

Det är vanligt att företagen i utvecklingsländerna klagar över att skattemyndigheternas anvisningar är otydliga och deras beslut överraskande. Nu ska beskattningen göras klarare och enklare.

”Projektets syfte är att företagen ska kunna förutse skattemyndigheternas beslut”, säger Timo Laukkanen.

Den förbättrade servicen säkerställer likvärdigheten, det vill säga att skattemyndigheten behandlar alla skattebetalare på samma sätt oberoende av deras kön, etnicitet eller något annat.

I projektet ingår också att utveckla övervakningen av skattebetalningen och skatteförvaltningens interna verksamhetsförmåga, it-system och kundtjänst. Den modell för kundservice som utarbetat i projektet har redan tagits i bruk överallt i Tanzania. Den förbättrade servicen säkerställer likvärdigheten, det vill säga att skattemyndigheten behandlar alla skattebetalare på samma sätt oberoende av deras kön, etnicitet eller något annat.

Statens trovärdighet stärks

Det är ändamålsenligt att stödja skatteförvaltningarna genom utvecklingssamarbete, eftersom staterna med skatteintäkterna kan finansiera tjänster och investeringar, säger Riikka Raatikainen, specialexpert på Finlands ambassad i Tanzania.

”En smidig beskattning förbättrar också affärsmiljön och främjar den ekonomiska tillväxten.”

Raatikainen påpekar att skattebetalandet också hänger samman med den filosofiska tanken om ett samhällskontrakt: att medborgare och företag förbinder sig att samarbeta med staten och avstår från en del av sina inkomster för det allmänna bästa. Samtidigt kan de kräva något i utbyte mot sina skatter. Det här i sin tur stärker statens redovisningsskyldighet, trovärdighet och verksamhetsförmåga. 

Samarbete

Timo Laukkanen har arbetat inom projektet i Tanzania i otaliga treveckorsperioder. Arbetet omfattar många workshopar och samarbete med experter på olika sektorer. 

”Utöver de anställda på huvudkontoret har vi försökt engagera de människor som har med kunderna att göra i praktiken.”

Projektet går inte ut på att finländarna föreläser för tanzanierna, utan reformerna genomförs i genuint samarbete, säger Laukkanen.

”Det ger mer bestående verkningar.”

Skatterna flyttade ut på nätet

Samarbetets syfte är att Tanzanias skatteintäkter ska växa. Det har man också uppnått: skatteutfallet har ökat från över fyra biljoner shilling 2010 till över femton biljoner shilling 2018. Omräknat i euro är det här en tillväxt från cirka tre till 6,6 miljarder enligt dåvarande valutakurser.

Orsakerna är två, säger Said Athuman, som ansvarar för projektet vid skatteförvaltningen i Tanzania. För det första växte den tanzaniska ekonomin med sju procent per år fram tills coronapandemin bröt ut.

”Vi har fler källor att beskatta.”

För det andra har systemet för skatteuppbörd reformerats.

”Förr måste folk komma till skattebyrån för att köa och betala. Nu betalar redan de flesta sina skatter på nätet”, säger Athuman.

TEXT ESA SALMINEN FOTO STRINGER/REUTER/LEHTIKUVA

ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.

Bilden visar en textilfabrik som har kinesiska ägare.