Afrikan vahvat naiset tarvitsevat tukea

Viimeaikaiset tapahtumat Sudanissa ja Algeriassa ovat osoittaneet, kuinka vahvoja afrikkalaiset naiset voivat olla puhuessaan yhdellä äänellä.

Sudanin presidentin Omar al-Bashirin huhtikuussa eroamaan pakottaneet mielenosoitukset jatkuvat yhä. Pääkaupunki Khartumin kaduilla sankoin joukoin protestoivat naiset antavat toivoa naisjohtajille kaikkialla Afrikassa.

Sudanin mielenosoittajista jopa 70 prosenttia on ollut naisia siitä huolimatta, että heitä on peloteltu, ahdisteltu ja pahimmillaan raiskattu. Muun maailman tulisi tunnustaa heidän urheutensa ja antaa tukea siihen, että useampi afrikkalainen nainen voisi kohota poliittiseksi johtajaksi.

”Naiset ovat yhä keskeisempiä poliittisia vaikuttajia Afrikan valtioissa, joissa he ovat perinteisesti olleet vähemmän näkyviä.”

Sudanin esimerkki ei ole ainoa laatuaan. Naiset ovat yhä keskeisempiä poliittisia vaikuttajia monissa muissakin Afrikan valtioissa, joissa he ovat perinteisesti olleet vähemmän näkyviä ja he kohtaavat usein samankaltaista väkivallan ja hyväksikäytön uhkaa. Algerian presidentin Abdelaziz Bouteflikan aiemmin tänä vuonna vallasta syösseen kansanliikkeen keulakuvat olivat naisia, monet heistä kaltaisiani muslimeita. Sama koskee muutosta Tunisiaan vaatinutta vuoden 2018 tasa-arvoliikettä. Naisilla oli näkyvä asema myös vuoden 2011 arabikevään mielenosoituksissa, jotka levisivät alueen maasta toiseen.

VAIKKA NAISILLA olisi keskeinen rooli konfliktien lopettamisessa ja mielenosoituksissa, joutuvat he usein sivuun, kun rauhanrakennus ja poliittiset prosessit käynnistyvät. Virallisissa tai muodollisissa instituutioissa miehet ottavat vallan.

”YK:n mukaan harvempi kuin joka neljäs kansanedustaja maailmassa on nainen.”

Kyse on yleisemmästä ongelmasta. YK:n mukaan harvempi kuin joka neljäs kansanedustaja maailmassa on nainen. Tämän vuoden alussa vain 11 valtionpäämiestä ja 10 hallituksen päämiestä oli naisia. Myös YK:n ja sen järjestöjen ja ohjelmien johto on edelleen miesvaltainen.

On äärimmäisen tärkeää, että Sudanin mielenosoituksia johtaneet naiset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet muokata maansa poliittista tulevaisuutta. Tätä korostaa se, että maan rauhanneuvottelut keskeytettiin hiljattain, kun väkivalta ja hyökkäykset mielenosoittajia kohtaan lisääntyivät.

OMAT KOKEMUKSENI Sierra Leonesta ovat opettaneet, että naisen päätyminen poliittiseksi johtajaksi edellyttää oikeanlaista kasvatusta, sisukkuutta, ohjausta ja koulutusta. Vasta näiden ehtojen täyttyessä voivat afrikkalaiset naiset ylittää kohtaamiaan esteitä.

Jos olet afrikkalainen musliminainen, koet sukupuolisyrjintää sekä kotona että kodin ulkopuolella. Johtajaominaisuudet, joista mies saa kiitosta – itsevarmuus, määrätietoisuus, päättäväisyys ja strateginen ajattelu – tekevat sinusta ylimielisen, aggressiivisen, manipuloivan ja kontrolloivan. Sinut eristetään herkästi muista, ja sinua arvostellaan vain siksi, että menestyt työssäsi.

Yksi ongelma on, että afrikkalaiset naisjohtajat eivät ole onnistuneet luomaan toimivia tukiverkostoja. Yrittäessään yhdistää johtajan, äidin ja puolison roolit he stressaantuvat ja uupuvat.

YK-työssäni, joka keskittyy seksuaaliseen väkivaltaan konflikteissa, olen nähnyt, kuinka naisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista väkivalloin, myös raiskaamalla, käytetään keinona heidän hiljentämisekseen. Tällaisiin väkivallantekoihin on kyettävä vastaamaan nykyistä tehokkaammin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Uhreja on autettava saamaan äänensä kuuluviin.

Monet Sudanin naismielenosoittajista joutuivat al-Bashirin 30 vuoden valtakauden aikana kärsimään turvallisuusviranomaisten kaltoinkohtelusta sekä sortavista yhteiskunnallisista normeista ja laeista. Heidän edelleen jatkuva protestointinsa tarjoaa kansainväliselle yhteisölle loistavan mahdollisuuden reagoida nopeasti ja osoittaa tukeaan paikallisista olosuhteista versonneille ruohonjuuritason naisliikkeille.

”Tärkeää on tarjota naisille sellaista tukea kuin he sanovat tarvitsevansa, eikä sellaista, jota me kuvittelemme heidän tarvitsevan.”

NAISTEN ÄÄNEN pitää kuulua suoraan eikä moniportaisten, lyhytkestoisten ja hidastahtisten avustusohjelmien suodattamana. Yhtä tärkeää on tarjota naisille sellaista tukea kuin he sanovat tarvitsemansa, eikä sellaista, jota me kuvittelemme heidän tarvitsevan (kuten usein tapahtuu).

Nuorten naisten johtajuustaitojen tukemiseksi on olemassa joitakin innovatiivisia ja tarpeisiin muovautuvia hankkeita, kuten CAREn ”Women Lead” -ohjelma tai Oxfamin ”Roots Lab”. Tällaisille hankkeille on kuitenkin niukasti rahoitusta.

Overseas Development Institute -ajatushautomon hiljattain järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa sukupuolentutkimuksen, vaikutustyön ja politiikan asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että mikäli haluamme purkaa niitä syvällä olevia rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja rajoittavat naisten mahdollisuuksia työskennellä, johtaa ja tulla kuulluiksi, tarvitaan myös lisää yhteistyöhön perustuvaa, joustavaa ja pitkäkestoista rahoitusta.

Tämän haasteen ratkaisemiseksi kansainvälisen yhteisön tulisi perustaa erityisrahasto, jonka tehtävänä olisi tukea naisten poliittisia johtajuustaitoja ja edistää Sudanin kaltaisissa maissa yhteiskunnallisen muutoksen puolesta työskentelevien naisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Rahasto voisi tukea esimerkiksi johtajuus- ja mediakoulutusta, yhteisövuoropuheluita, henkilökohtaisen turvallisuuden parantamista, oikeudellisia ja vaikutustyökaluja sekä lastenhoitoa.

Tällaisen tuen avulla naisten olisi helpompi ottaa osaa muodollisten ja epämuodollisten vallan instituutioiden toimintaan. Rahastoon sitoutumalla kansainvälinen yhteisö auttaisi vahvistamaan naisten ääntä poliittisten murrosten aikana.

Viimeaikaiset tapahtumat Sudanissa ja Algeriassa ovat osoittaneet, kuinka vahvoja afrikkalaiset naiset voivat olla puhuessaan yhdellä äänellä. Tukemalla nyt maanosan nousevia naisjohtajia voimme osaltamme auttaa heitä luomaan oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta.

Zainab Bangura on Overseas Development Institute -ajatushautomon vanhempi neuvonantaja (distinguished fellow). Hän on aiemmin toiminut Sierra Leonen ulkoministerinä sekä YK:n pääsihteerin erityisedustajana seksuaalisen väkivallan torjumiseksi konflikteissa.

 

© Project Syndicate

TEKSTI JA KUVA ZAINAB BANGURA

Englannin kielestä suomentanut Henri Purje.